سوالات متداول

چرا توستر من کار نمی کند؟

باید اول به برق زده شود بعدا به امید خدا کار می کند.
از ما بپرسید